VFK - Vestsjællands fodbolddommerklub

 • Referat af generalforsamling 2021

  Referat af generalforsamling 2021

  Læs mere...
 • Nyt DFU

  Ny DFU bestyrelse

  Læs mere...
 • Medlemslisten er opdateret

  Check venligst dine oplysninger.

  Læs mere...

Referat af Generalforsamling 2015

Referat:
GENERALFORSAMLING

21. januar 2015 kl. 18.00

Mørkøvhallen Skamstrupvej 7 4440 Mørkøv

 

 

 

VESTSJÆLLANDS FODBOLDDOMMERKLUB

 

                                                                                                                     

GENERALFORSAMLING

 

21. januar 2015 kl. 18.00

 

Mørkøvhallen Skamstrupvej 7 4440 Mørkøv

 

 

DAGSORDEN

 

1.  Velkomst.

2.  Valg af dirigent.

3.  Valg af 2 stemmetællere.

4.  Formandens beretning.

5.  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

6.  Indkommende forslag.

7.  Fastsættelse af kontingent.

8.  Godkendelse af budget.

9.  Valg af:

a.  Valg af formand for 2 år (ulige år.) Per Svendson - modtager genvalg

b.  Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år (ulige år.) Lars Askengren og Hans Andersen- modtager genvalg

10.  Valg af:

      a.   1. suppleant for 2 år (ulige år) Bent Nielsen - modtager genvalg

11. Valg af:

a.  Revisor for 2 år (ulige år). Henning B. Nielsen - modtager genvalg

12. Valg af:

a. Revisorsuppleant for 1 år. Jørgen Clausen - modtager genvalg

14. Pokal og udnævnelser.

15. Eventuelt.

 

 

 1.           Formanden, Per Svendson, startede generalforsamlingen med at bede alle rejse sig i 1           minuts stilhed for at mindes Jørgen Nielsen, som gik bort 10.2.2014 samt Knud Erik           Lauritsen som vi mistede d. 16.4.2014 - æret være deres minde.     

 

                Formanden, Per Svendson bød forsamlingen velkommen                 

En særlig velkomst var der til:

DFU-Sjællands formand John Støver

Foreningens Æresmedlemmer: Ole Wolff, Henning Brask Nielsen, Finn Pilebjerg, Erik Kjær Mortensen, Hans Peder Hansen, og Jan Priess

 

2.   Valg af dirigent.

                Brian Qvist blev foreslået og valgt med akklamation.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen var lovlig.

3.   Valg af 2 stemmetællere.

H.P. Hansen og Henning Brask Nielsen blev foreslået og valgt med akklamation.

 

4.   Formandens beretning.

                Bestyrelsens beretning / Per Svendson

Beretning fra uddannelsesgruppen / Finn Pilebjerg

Beretning fra talentgruppen / Finn Pilebjerg

Beretning fra aktivitetsudvalget / Lars A. Pedersen

 

Ingen ønskede ordet til nogen af beretningerne som blev godkendt.

 

5.   Kassereren forlægger det reviderende regnskab.

                Søren gennemgik nøgletallene fra regnskabet der viste et underskud på ca. 7.500

Budgettet for året havde været et rundt 0, så helt galt var det da ikke gået.

H.P. Hansen efterlyste at regnskabet blev omdelt og ikke kun blev vist på en lystavle.

Jan Priess undskyldte, på bestyrelsen vegne, fejlen - "vi troede alle at de andre sørgede for det, så nu sørgede ingen for det".

Regnskabet blev godkendt enstemmigt med akklamation.

 

6.   Indkomne forslag.

Ingen forslag.

 

7.   Fastsættelse af kontingent.

                Bestyrelsen foreslog samme kontingent størrelser som i 2014.

                Forslaget blev vedtaget.

 

8.   Godkendelse af budget.

                Budgettet var lavet meget tæt op af 2014 regnskabet og udviste et overskud på kr.                       5.000.

                Klaus Pedersen fandt at kr. 42.000 til Adm. og It var lidt vel rigeligt.

                Per Svendson medgav at det var et lidt stort tal og mente også at det ville lande på et                       mindre beløb, da bestyrelsen havde fjernet Deres årlige weekend udflugt samt var gået                       ned i godtgørelse med kr. 1.000 pr. person - alt sammen for at spare. Et gæt kunne                       være at posten ville lande på 20-22.000 i stedet?

                Budgetforslaget blev vedtaget.

 

9.             Valg af:

a. Valg af formand for 2 år (ulige år)

    Brian Qvist foreslog, på bestyrelsens vegne, genvalg af Per Svendson

    Per blev valgt med akklamation

b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år (ulige år).

    Brian Qvist foreslog, på bestyrelsens vegne, genvalg af Lars Askengren og

    Hans Andersen

    Lars og Hans blev valgt med akklamation

 

10.           Valg af

a.   1. suppleant for 2 år (ulige år)

      Brian Qvist foreslog, på bestyrelsens vegne, Bent Nielsen

      Bent blev valgt med akklamation

 

11.           Valg af

Revisor for 2 år (ulige år).

Brian Qvist foreslog, på bestyrelsens vegne, Henning B. Nielsen

Henning blev valgt med akklamation

 

 1. Valg af revisorsuppleant for ét år.

Brian Qvist foreslog, på bestyrelsens vegne, Jørgen Clausen

Jørgen blev valgt med akklamation

 

14.           Pokal og udnævnelser.

 

                      Årets VFK'er

 

Årets VFK'er udpeges af en enstemmig bestyrelse blandt dommerklubbens medlemmer. Den udpegede skal opfylde mindst 3 af følgende kriterier vedrørende årets virke:

 

Pokalen gives ikke til ejendom men er en vandrepokal. Det foregående års VFK'er modtager en erindringsgave efter eget valg inden for en økonomisk ramme på kr. 500.

 

 • Skal være aktiv i klubbens arbejde
 • Skal have udført et særligt virke for dommerklubben
 • Skal have udviklet sig på en særlig måde
 • Skal være en god dommerkammerat
 • Skal være seriøs i sit virke
 • Skal være vellidt i dommerklubben
 • Skal være loyal over for dommerklubben og dens medlemmer

 

                      Deltager i løbetræningen om tirsdagen i Holbæk.

 

                      Udmærker sig på alle ovennævnte punkter. 

 

                      Årets VFK'er er Benjamin Svedborg, som er den første VFK'er i Superligaen som                       dommer.  

 

                      Årets fund

 

Årets talent/fund indstilles til bestyrelsen af vejlederformanden/spiregruppeformanden i fælles skab.

Fundet findes bland nyere dommere i dommerklubbens medlemmer.

Den udpegede skal opfylde flest af følgende kriterier, i prioriteret rækkefølge:

 

Der gives ikke en pokal, men et gavekort inden for en økonomisk ramme på kr. 1.000.

 

 • Nyere dommer i VFK, dvs. 1 til max. 4 år anciennitet
 • Indlemmelse i spiregruppen er et plus
 • Skal have udviklet sig på en særlig hurtig måde
 • Skal have yderligere udviklingspotentiale
 • Skal være seriøs i sit virke

 

                      Årets fund har knap 2 års virke som dommer på bagen, og er her i vinterpausen                       rykket i serie 3.

 

                      Startede som ungdomsdommer - og efter ½ år i S4 og yderlige ½ år i S3. Hvis gnisten                       holdes - kan Mikkel Friberg Pedersen nå langt.  

 

                       

 

 

 1. evt.

Erik Kjær Mortensen syntes ikke at DFU bør sende et dokument ud og kalde dette "Code of conduct" - en Dansk organisation bør tale og skrive Dansk.

E.K.M fandt at DFU var ved at indføre en "Dem og os" tone, hvilket er meget uheldigt.

Per lovede at tage det op, dvs. nævne det, når VFK mødes med DFU

 

Jørgen Cebula foreslog at generalforsamlingen blev afholdt på en fredag, som det tidligere har været tilfældet - det vil blive drøftet i bestyrelsen.

 

Jørgen Cebula ville gerne have mulighed for betale sit kontingent via træk i inde honorar. Søren svarede at den enkelte dommer kan skrive en mail til ham, hvis det er noget man ønsker, så vil Søren se på dette med velvilje.

 

Søren Elmelund takke Brian Qvist for veludført dirigent arbejde og Brian kunne derefter erklære generalforsamlingen for afsluttet

 

Søren & Jan udbragte et 3 fol digt leve for VFK

 

Dirigent: Brian Qvist

 

 

 

Referent: Jan Priess