VFK - Vestsjællands fodbolddommerklub

 • Julebanko

  Endnu en Sæson gik med fodbold og fløjt
  Det tid er til Banko med humør der er Højt

  Læs mere...
 • Bestyrelsen konstitueret 2017

  Bestyrelsen konstitueret

  Læs mere...
 • Indkaldelse til GF 2018

  Der indkaldes til ordinær generalforsamling

  Tirsdag den 23. januar 2018 kl. 18.00

  Læs mere...
 • Oprykninger 2017

  Oprykninger i efteråret 2017

  Læs mere...
 • Nyhedsbrev nr. 1 2017

  Nyhedsbrev nr. 1 2017

  Læs mere...
 • Oprykninger efteråret 2016

  Stort tillykke med midtvejs oprykningen ...

  Læs mere...
 • Nyhedsbrev nr.1 2016

  Nyhedsbrev nr. 1 2016

  Læs mere...
 • Referat af Generalforsamling 2015

  Referat fra generalforamlingen 2015

  Læs mere...
 • Endelig en fælles tøjaftale

  Attraktive fordele til medlemmer af
  Danske Fodbolddommere


  Læs mere...
 • Medlemslisten er opdateret

  Check venligst dine oplysninger.

  Læs mere...

Referat af Generalforsamling 2017

                 

GENERALFORSAMLING

 

25. januar 2017 kl. 18.00

 

Mørkøvhallen Skamstrupvej 7 4440 Mørkøv

 

 

DAGSORDEN

 

1.  Velkomst.

2.  Valg af dirigent.

3.  Valg af 2 stemmetællere.

4.  Formandens beretning.

5.  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

6.  Indkommende forslag.

7.  Fastsættelse af kontingent.

8.  Godkendelse af budget.

9.  Valg af:

a.  Valg af formand for 2 år (ulige år.) Per Svendson - modtager genvalg

b.  Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år (ulige år.) Lars Askengren- modtager genvalg

c. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år (ulige år.) Hans Andersen- modtager genvalg

10.  Valg af:

      a.   1. suppleant for 2 år (ulige år) Bent Nielsen - modtager genvalg

11. Valg af:

a.  Revisor for 2 år (ulige år). Henning B. Nielsen - modtager genvalg

12. Valg af:

a. Revisorsuppleant for 1 år. Jørgen Clausen - modtager genvalg

14. Pokal og udnævnelser.

15. Eventuelt.

 

 

 1. Formanden, Per Svendson bød forsamlingen velkommen     

En særlig velkomst var der til:

Foreningens Æresmedlemmer: Ole Wolff, Henning Brask Nielsen, Henning K. Frederiksen, Erik Kjær Mortesen, Hans Peder Hansen og Jan Priess

 

 1. Valg af dirigent.

Brian Qvist blev foreslået og valgt med akklamation.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen var lovlig og gennemgik reglerne for GF ifølge vedtægterne.

 

3.             Valg af 2 stemmetællere.

H.P. Hansen og Henning Brask Nielsen blev foreslået og valgt med akklamation.

 

4.   Formandens beretning.

                Bestyrelsens beretning / Per Svendson

Beretning fra uddannelsesgruppen / Hans Andersen

Beretning fra talentgruppen / Hans Andersen

Beretning fra aktivitetsudvalget  / Lars A. Pedersen

 

Ingen ønskede ordet til nogen af beretningerne som blev godkendt.

 

5.   Kassereren forlægger det reviderende regnskab.

                Søren gennemgik nøgletallene fra regnskabet der viste et underskud på ca. 44.000

Budgettet for året havde været et overskud på ca. 5.000, så det var skudt lidt forbi denne gang. De helt store usikkerheder er på vores kamppåsætninger.

 

Revisor, Henning Brask bad bestyrelsen se på om der var nogle steder der kunne skæres eller øges en indtjening - en opfordring til bestyrelsen i det kommende år.

 

Henning Christoffersen: kontingent restancer - kan vi ikke trække dem i nogen afgifter? Søren Elmelund svarede: Det kræver jo at restanterne har haft nogle kampe!

 

Mogens Funder: Restanter skal udelukkes for at få kampe, også fra DBU

Flere svar til Mogens om at der ikke er krav om at være i en dommerklub og at DBU således ikke vil efterkomme et sådant krav.

 

Verner Damgaard Olsen: forslår at der opkræves kontingent ½-årligt, dvs. 2 gange om året.

 

Leif S. Jensen: Hvad gør bestyrelsen mht. de klubber der er i restance?

Per S: De får ingen dommere fra VFK til deres kampe - men det giver anledning til at sende mail ud til VFKs dommere med oplysning om klubber hvis disse bliver "Black listede" så vores dommere ved at de ikke skal tage ud til disse klubber.

 

Regnskabet blev godkendt enstemmigt med akklamation.

 

6.   Indkomne forslag.

Ingen forslag.

 

7.   Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog forhøjelse af kontingentet med kr. 100 for aktive og for ungdomsdommere.

                Forslaget blev vedtaget.

 

8.   Godkendelse af budget.

Budgettet bar præg af nogen usikkerhed, specielt fordi vi ikke ved hvordan det går med indefodbolden fremover.

Budgettet udviste et underskud på kr.    13.775.

                Budgetforslaget blev vedtaget.

 

9.             Valg af:

a. Valg af formand for 2 år (ulige år)

    Brian Qvist foreslog, på bestyrelsens vegne, genvalg af Per Svendson

    Per blev valgt med akklamation

b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år (ulige år).

    Brian Qvist foreslog, på bestyrelsens vegne, genvalg af Lars Askengren og

    Hans Andersen

    Lars og Hans blev valgt med akklamation

 

10.           Valg af

a.   1. suppleant for 2 år (ulige år)

      Brian Qvist foreslog, på bestyrelsens vegne, Bent Nielsen

      Bent blev valgt med akklamation

 

11.           Valg af

Revisor for 2 år (ulige år).

Brian Qvist foreslog, på bestyrelsens vegne, Henning B. Nielsen

Henning blev valgt med akklamation

 

 1. Valg af revisorsuppleant for ét år.

Brian Qvist foreslog, på bestyrelsens vegne, Jørgen Clausen

Jørgen var ikke til stede ved GF men der forelå skriftlig tilkendegivelse om accept af valg.

Jørgen blev valgt med akklamation

 

14.           Pokal og udnævnelser.

 

                      Årets VFK'er

 

Årets VFK'er udpeges af en enstemmig bestyrelse blandt dommerklubbens medlemmer. Den udpegede skal opfylde mindst 3 af følgende kriterier vedrørende årets virke:

 

Pokalen gives ikke til ejendom men er en vandrepokal. Det foregående års VFK'er modtager en erindringsgave efter eget valg inden for en økonomisk ramme på kr. 500.

 

 • Skal være aktiv i klubbens arbejde
 • Skal have udført et særligt virke for dommerklubben
 • Skal have udviklet sig på en særlig måde
 • Skal være en god dommerkammerat
 • Skal være seriøs i sit virke
 • Skal være vellidt i dommerklubben
 • Skal være loyal over for dommerklubben og dens medlemmer

 

                      Han har humor og er altid god for en kvik bemærkning.

Han er en god kammerat og altid villig til at give en hjælpende hånd.

Har i et par år arrangeret yoyo træning - og giver gerne et nap når Bo mangler

til den udendørs træning.  

Han kommer til de møder dommerklubben afholder og hjælper med talenterne.                          

Vinder meget når VFK arrangerer jule banko.

Er i vinterpausen rykket i SS.

Han var årsag til - at VFK dommerne nu valfarter i stort antal til Limone Cup. 

Årets VFK'er er Steen Jensen

                     

Årets fund

 

Årets talent/fund indstilles til bestyrelsen af vejlederformanden/spiregruppeformanden i fælles skab.

Fundet findes bland nyere dommere i dommerklubbens medlemmer.

Den udpegede skal opfylde flest af følgende kriterier, i prioriteret rækkefølge:

 

Der gives ikke en pokal, men et gavekort inden for en økonomisk ramme på kr. 1.000.

 

 • Nyere dommer i VFK, dvs. 1 til max. 4 år anciennitet
 • Indlemmelse i spiregruppen er et plus
 • Skal have udviklet sig på en særlig hurtig måde
 • Skal have yderligere udviklingspotentiale
 • Skal være seriøs i sit virke

 

Årets talent tog dommereksamen som 17 årig

Er en ung dommer der har prøvet lidt af hvert, det er gået stærkt med oprykninger

Han har sine egne meninger om mange ting og nok ikke lige hvad DBU syntes om. Måske ikke den der kommer til alt hvad dommerklubben afholder men det kan nok også være svært nar man er under uddannelse og får lidt smag for andre ting så som piger.

Dømte et ½ år som ungdomsdommer.

I serie 5 i et år

Han rykkede så i serie 4 i 2011

Derefter blev det til 1 ½ år i serie 3

½ år i serie 2

½ år i serie 1

Og så et ½ år i sjællandsserien

Men måtte så se sig rykket ned i serie 1 men alligevel syntes bestyrelsen du skal ha et skulderklap så bare op på hesten og vis at DBU har taget fejl

Årets talent.

Mikkel Jensen.

                       

 

 

 1. evt.

Søren Elmelund ønskede de runde fødselsdage fra 2016 tillykke - mange af dem med en vingave.

 

Erik Kjær Mortensen fortale om dengang Jan Højlund var til dommer eksamen og uddelte en sidegevinst til Jan.

 

Jan Priess fortalte forsamlingen om "Mit DFU" og at dommerne fremover selv skal sørge for evt. ændringer på DFUs hjemmeside.

 

Per Svendson mindede om at bestyrelsen havde lyttet og havde sendt dagsorden og regnskab samtidigt. Per takkede Brian for godt dirigent arbejde og udråbte et 3 foldigt leve for VFK.

 

 

Dirigent: Brian Qvist

 

 

 

Referent: Jan Priess