VFK - Vestsjællands fodbolddommerklub

 • Referat af generalforsamling 2021

  Referat af generalforsamling 2021

  Læs mere...
 • Nyt DFU

  Ny DFU bestyrelse

  Læs mere...
 • Medlemslisten er opdateret

  Check venligst dine oplysninger.

  Læs mere...

Referat af generalforsamling 2022

Referat af generalforsamling 2022

 

 

 

VESTSJÆLLANDS FODBOLDDOMMERKLUB

 

                                                                                                                     

GENERALFORSAMLING

 

26. januar 2022 kl. 18.00

 

 

Mørkøvhallen Skamstrupvej 7 4440 Mørkøv

 

 

DAGSORDEN

1.   Velkomst.

2.   Valg af dirigent.

3.   Valg af 2 stemmetællere.

4.   Formandens beretning

5.   Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

6.   Indkomne forslag.

7.   Fastsættelse af kontingent.

8.   Godkendelse af budget.

9.   Valg af:

      a. Valg af kasserer for 2 år (lige år)

         (På valg Steen Jensen - modtager genvalg)

      b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år (lige år).

         (På valg Jan Priess - modtager genvalg)

      c. Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år (ulige år).

         (Hans Andersen - bestyrelsen foreslår Torben Olsen)

10. Valg af 1. suppleant for 2 år (lige år)

(På valg Brian Qvist - modtager ikke genvalg - bestyrelsen foreslår Jan Lukassen                                                                      Jørgensen)

11. Valg af revisor for 2 år (lige år).  

     (På valg Flemming Peter Lund - modtager genvalg)

12. Valg af revisorsuppleant for ét år.

     (På valg Michael Baunsgård - modtager genvalg)

13. Pokal og udnævnelser.

14. evt.

 

 

1.             Formanden, Per Svendson bød forsamlingen velkommen

En særlig velkomst var der til:

Foreningens Æresmedlemmer: Jan Priess,  Henning Brask Nielsen -

Der var hilsen fra Ole K. Wolff, Erik Kjær Mortensen og Henning Frederiksen

 

2.   Valg af dirigent.

                Brian Qvist blev foreslået og valgt med akklamation.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen var lovlig.

3.   Valg af 2 stemmetællere.

Ingen blev valgt - det ville blive taget op hvis det blev nødvendigt

 

4.   Formandens beretning.

                Per indledte med at mindes Lejf  & og Bo - forsamling holdt et øjebliks stilhed.

 

                Bestyrelsens beretning / Per Svendson

VFK's beretning 2021.

 

Det var med stor sorg - vi den 27. december modtog meddelelsen om, at vores mangeårige medlem Lejf Skeel Nielsen fra Korsør desværre var gået bort, og selvom det er først skete i 2022, var det med lige så stor sorg vi modtog meddelelsen den 5. januar om, at vores mangeårige løbetræner Bo Madsen også var gået bort.

 

Jeg vil gerne be' forsamlingen rejse sig og mindes Lejf og Bo.

 

Tak skal I ha' - og Ære være deres minde.   

 

 

2021 blev ligesom 2020 meget præget af Covid-19, og Bestyrelsen valgte derfor at udskyde den planlagte GF 27. januar 2021 -  til senere på året, hvilket først blev den 3. september. Det blev afholdt en fredag, hvilket nok ikke var den bedste dag, da mange dommere var ude at dømme, men uanset hvilken dag vi havde valgt, ville der ha' været fraværende dommere pga. kampe. Det lykkedes dog alligevel at samle godt 30 medlemmer - og det ser ud til, vi er nogenlunde det samme i dag. Beretningen for 2022 bliver derfor en noget forkortet version, idet sidste års beretning bevægede sig ind i 2021, så det er der ikke nogen grund til at gentage, hvilket jeg håber I vil acceptere.

 

På et lille summe møde efter generalforsamlingen den 3. september 2021  konstituerede bestyrelsen sig således:

 

Formand: Per Svendson - valgt direkte på generalforsamlingen

Næstformand, redaktør og aktivitetsudvalg: Lars A. Pedersen  (genvalgt)

Sekretær og Webmaster: Jan Priess

Kasserer: Steen Jensen  

Talent- og uddannelsesudvalg: Hans Andersen (genvalgt)

   

Heldigvis mærkede vi ikke nogen lukninger af fodbolden, og turneringerne hos både DBU og DGI fodbold var stort set uændret i forhold til tidligere. Det betød mange kampe til jer dommere, selvom efteråret hos DBU Sjælland haltede rigtig meget pga. personalemanglen og andre årsager. Det skulle der nu været rådet bod på, så vi kan se frem til en forårs turnering i 2022 med mere styr på tingene.  Bla. er der ansat en ny dommeransvarlig i Jesper Kunst - og så har man forlænget med de to tidligere regionale påsættere Niels og Jan.

 

Året 2021 bød på to VFK bestyrelsesmøder hhv. 7/7 og 2/12 og desuden har vi været til møder hos DBU og DGI. Vi har også deltaget i lidt ekstra møder hos DFU, hvor bla. tøjsagen har fyldt rigtig meget, men hvor der nu forhåbentlig kommer ro på - idet forlængelsen med Diadora fra 1/7 2022 og 3 år er faldet helt på plads. VFK har hele tiden bakket op om Diadora selvom prisen var lidt højere end hos Hummel, idet vi mente rigtig mange dommere havde købt så meget Diadora tøj, at det ville være ærgerligt - at pådutte en ny kollektion til jer. Vi er godt klar over, nogle dommere alligevel køber det udbudte sæt Hummel - også at nogen af jer, får brug for det i trio kampe, men vi håber at ALLE bakker op om - vi dømmer i Diadora.

 

 

Vores økonomi kommer Steen ind på senere - men det ser stadig rigtig godt ud, og vi har ingen grund til at tro, dette skulle ændres fremadrettet, Nedgangen i kampafgiften i 2020 blev pæn stor, men i 2021 kom vi næste tilbage på sporet, og nærmede os de tidligere beløb. Det dårlige efterår med påsætning hos DBU gjorde, at VFK's kamppåsætter blev kimet ned de fleste fredage - hvor mange klubber havde modtaget en mail fra DBU, at der ikke kom nogen dommer til deres lørdagskamp. En enkelt weekend præsterede VFK at påsætte hele 8 S4 kampe. DBU Sjælland mener helt klart, vi overtræder påsætningsaftalen, hvilket vi ikke mener, når de ikke kan klare opgaven. Jeg har Poul Gilling ord på, han hellere havde set kampen aflyst - end den blev påsat af VFK.

 

Da vi tidligere havde søgt om midler til løbetræning, fik vi ikke bevilliget noget i 2021, men til gengæld har vi fået penge, så vi kan leje en bus og købe billetter til en Superliga kamp i foråret, så aktivitetsudvalget er i fuld gang med at undersøge mulighederne for en kamp med FC Nordsjælland her i foråret.

 

Vi sender fortsat en separat mail ud mht. kontingentet, og den sender Lars ud kort efter det nye år er oprundet, hvilket også skete i år - da mailen blev modtaget kl. 01.05. Som altid er der betalingsfrist 20. januar, og det skal være i orden, hvis man ønsker deltagelse i generalforsamlingen. Som sædvanlig - mangler der kontingent/svar fra rigtig mange medlemmer - om de fortsat ønskede medlemskab eller ville meldes ud. Fra 2021 har vi skruet bissen på, og sidste år sendte Steen mail ud med rykkergebyr på 100 kr. til 13 medlemmer, som vi ikke har hørt noget som helst fra. Hvis pengene ikke bliver indbetalt inden den fastsatte frist, bliver medlemmet slettet - men sidste år betalte alle, og VFK blev 1300 kr. rigere.     

 

VFK's medlemtal.

 

Vores medlemstal har gennem de sidste år været meget stabilt  - og ved udgangen af 2019 var vi 165 dommere - hvilket var præcis det samme som ved udgangen af 2018. Ved udgangen af 2020 var vi faldet med 2 medlemmer - idet 15 var meldt ud og kun 13 kommet til. 2021 har budt på 7 indmeldte og desværre 14 udmeldte - så vi pt. er ca. 150 stk. Det kan godt være vi falder yderligere - når der kommer mail til de manglende betalere med ekstra opkrævning på 100 kr. - men den tid den sorg. Der er dog alerede et par nye medlemmer på vej i 2022, og håber vi får mange flere.

 

I foråret 2021 blev VFK kontaktet af et tidligere medlem nn . Han blev smidt ud i 2018 pga. manglende kontingent, og ligeledes var han uønsket hos DBU Sjælland pga. tidligere uoverensstemmelser. Efter en kort drøftelse i bestyrelsen blev vi enige om, at gi' nn en chance til i VFK, men han skulle betale det manglende kontingent - og samtidig fik han besked om, at dette år var et prøve år. Desværre begyndte der at komme en del klager, og det var ikke så meget det han dømte i sine kampe, som han havde rigtig mange af - men hans evne til at komme i diskussion med spillere, ledere og tilskuere. Det endte med, VFK fik besked fra 5 klubber, de IKKE ønskede ham som dommer. nn fik forlagt en enkelt af klagerne, men da hans forklaring var helt modsat klubbens, var der ingen grund til at forelægge ham de andre, da vi vidste - hvilket svar han ville gi' os. Vi drøftede derfor hans videre tilhørsforhold i VFK på mødet den 2/12, og det var en enig bestyrelse som besluttede, at vores veje skulle skilles her. Dette svar tog nn meget ilde op, og mente helt klart, vi ikke overholdt vores egne vedtægter, men nn glemmer en meget vigtig ting, nemlig, han var på prøve, og derfor er han IKKE ekskluderet. Han har truet bestyrelsen med at sende en mail ud til samtlige medlemmer i VFK, men pt. er dette ikke sket. Bestyrelsen mener derfor helt klart - vi ikke har overtrådt vores  vedtægter.    

 

Internationalt har vi fortsat ikke nogen dommere, og ved udgangen af 2021 har vi nu 3 dommere under DBU - nemlig Ulrik Gøtze, Benjamin Svedborg og Mathias Lykke, der blev oprykket i sommerpausen 2021 til 3. division.   

 

     Med hensyn til op- og nedrykninger fik VFK atter mange oprykninger i  2021. Ved sommerpausen blev det til følgende:  3 division: Mathias Lykke -  S1 Jacob Majgård Christensen - S2 Sander Larsen (bestod dog ikke test om måtte blive i S3)  - S3 Herman Kilic Madsen, Jan Lukassen Jørgensen og Cebrail Güngördü - S4 Murat Balikci - Christian Fredslund og Niclas Rønne-Christensen. S2 som udvikler Per Svendson.

 

Ved vinterpausen kom der yderligere følgende oprykninger:  Rune Moll Nørskov SS, Brian Ahlquist S1, Ole Sørensen og Rasmus Keiwe S3. På udviklersiden: Mathias Lykke S3, Jan Lukassen Jørgensen og Chris Sørensen S4.

 

Stort tillykke til jer alle med oprykningerne, og til den dommer som måtte en række ned er der bare at sige - op igen - og tilbage hvor du kom fra.     

 

 

 

 DFU.

 

2021 har været et heftigt år for DFU, hvor der har været noget intern uro pga. den indgåede tøjaftale, og et par Dommerklubber har "truet" med at trække sig ud i protest over Diadora aftalen, hvor de helt klart mener, der skulle ha' været lavet en aftale med Hummel gennem DBU. Behøver jeg nævne, Dommerklubformanden i alle klubber sidder i et DBU udvalg. På delegeret mødet i november repræsenterede Hans Andersen VFK i formandens fravær.  I det nylige udsendte Nyhedsbrev fra DFU - som er sendt ud til alle dommere via mail fra VFK har modtaget - og naturligvis læst, skriver bestyrelsen - de vil følge op overfor DBU i forhold til punkterne GDPR overtrædelser og vold mod dommeren. DFU henviser til sager, hvor man føler DBU ikke lever op til deres forpligtelser om at beskytte dommeren mod overgrab af både fysisk og psykisk karakter. Videooptagelser af breddekampe er kommet for at blive, men vi skal ha' stoppet en uheldig udvikling, at en dommer skal se sig selv udstillet på de sociale medier eller skal kontaktes af spillere, tilskuere, trænere eller  forældre, fordi de har en videooptagelse, der betvivler en konkret kendelse.

 

Kommer I derfor ud for chikane af nogen art - eller vold - så undlad IKKE kontakt til en fra Bestyrelsen med det samme.   

 

 

DBU-Sjælland.

 

2021 bød på et enkelt møde med DBU Sjælland, og dette fandt sted den 30. september på DBU Sjællands kontor. Fra DBU Sjælland deltog Chef for udvikling Poul Gilling, og han startede møde med at fortælle - om de kæmpe udfordringer man i efteråret havde haft med dommer/udvikler påsætningen bla. fratrædelsen af Peter Thies og ansættelsen igen af Jan Pedersen og Niels Ringvig. Uden at gå mere i dybden kan vi nok alle være enige om, at så ringe en halvsæson mht. til påsætninger, har vi aldrig oplevet før - og det kan kun blive bedre i 2022.

 

Dommerklubberne tog hul på samarbejdet, hvor alle 4 klubber er enige om, det lægger på et meget lavt nu, så vi ikke kan kalde det samarbejde.

Vi er også enige om, at den gamle 21 punkts erklæring trænger til en genopfriskning, idet den ikke viser meget andet end det, der samarbejdse om i dag i form at hjælp vedrørende test - samt skafning af haller til løb og udendørs baner. Dommerklubber ville egentlig godt hjælpe til med at få nye dommere i gang, og derfor tilbød man at hjælpe på dette området, men tilbagemeldingen fra DBU Sjællands Politiske niveau var - man ønskede det præcist beskrevet, hvad det var dommerklubberne ville bidrage med. Dette punkt er indtil videre sat i bero - og ser hvad der sker på næste møde, som er fastsat til 7. marts.

   

 Vi har stadig et par VFK'ere i enkelte  DBU Sjælland udvalg - heraf Steen Jensen som i 2021 er blevet ny formand for Dommerudvalget. Tillykke til Steen.  

 

Samarbejdet med DGI har igen i 2021 fungeret ganske udmærket  - og vi har afholdt vores to årlige møder. Den udendørs turnering har i 2021 været status quo i forhold til tidligere, og der har også været afholdt to runder af Winter League turneringen for ungdom udendørs hhv. 30/10 & 13/11.

 

2020 var så sidste år med påsætning af Privatkampe herunder Odsherredsturneringen og Midtsjællands Turneringen - men pga. uoverensstemmelse mellem DBU og den ansvarlige for Odsherredsturneringen valgte sidstnævnte at flytte sin turnering i DGI. Holdene i Midtsjællands Turneringen ønskede heller ikke at komme under DBU, så også denne turnering styres organisatorisk af DGI.  

 

I 2021 har rigtig mange klubber fortsat benyttet sig af tilbuddet om central afregning, og flere kommer stadig til. Afregningen er derfor stadig den - at penge vil være på Jeres konto senest 2. hverdag i ugen efter kampen. HUSK derfor - at underrette kamppåsætter og kasserer, HVIS I ændre konto. Det koster nemlig 100 kr. i gebyr, hvis der sendes penge til en IKKE eksisterende konto.  

 

Indendørs oplever vi desværre stadig en større og større nedgang - da konkurrencen med på Kunststofbanerne er for stor og flere og flere får disse. Derfor er indendørs fodbold vist efterhånden en uddøende race. Futsal er stadig ikke så populær på Vestsjælland, som man ser andre steder i landet. Vi sætter fortsat dommere på i alle rækker fra U8 og opefter dvs. 1 dommer fra U8 til og med U15 - og 2 dommere i resten, gennem DGI.  Det betyder at dommerne nogen gange går alene i omkring 2½ time, hvilket absolut heller ikke skal være højere, og som bestyrelsen hører det - fungerer dette vist godt. Vi skulle gerne ned på omkring 2 timer, når man er alene i hallen.

 

Bestyrelsen siger stor tak til påsætteren for et godt stykke arbejde.  

   

 

Øvrigt.

 

Alle Cups rundt omkring i Danmark blev i 2021 aflyst, og desværre også Limone Cup ved Gardasøen. Vi håber - der er ro på Corona til oktober 2022, så mange VFK'ere igen kan komme til Italien.    

 

Fremtiden.

 

Det ser stadig lyst ud i VFK, og med det pæne antal medlemmer vi stadig er, har dommerklubben stadigvæk sin berigtigelse. Der er heldigvis stadig fin opbakning til vores sociale  arrangementer, selvom der naturligvis sagtens kunne være flere. Der er fortsat en god og kammeratlig tone samt en utrolig positiv ånd i dommerklubben, så vi ser derfor fortrøstningsfuld frem til mange gode og spændende år i Vestsjællands Fodbolddommer Klub.   

 

 

Dette var ordene fra bestyrelsen.            

 

Beretning fra uddannelsesgruppen og Mentorgruppen / Hans Andersen aflagt af Per Svendson

 

Mentor for nye dommere i VFKi 2021

er der ikke meget at berette her udover at vi håber at alle

nye dommere har fået en mentor.

 

 

 

Uddannelsesudvalget.

I efteråret fik vi gang i træningen i Holbæk og Rudsvedby

der er ca, 10 til 20 til træningen i Holbæk, i Rudsvedby kunne der

godt komme flere men vi skal lige i gang(der bliverogså trænet

om tirsdagen det er for det meste os der går en tur rundt om centerbanen). Vi har tte aflyse teorimesterskabet og de to teori gennemgang i Mørkøv og Benløse, de kommer i februar i 2022.

Jeg takker Steen Jensen, Torben Olsen og Jan Lukass Jørgensen

for at bruge tid på at holde os i form.

Dette er min sidste beretning så tak for denne gang.

En stor tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde

gennem mange år.

Hilsen Hans

 

Beretning fra aktivitetsudvalget  / Lars A. Pedersen

Referat fra Aktivitetsudvalget

 

 

Der blev afholdt Fodboldgolf på Kragerup gods den 15. august 2021hvor der godt kunne have været flere deltager vi havde et flot vejr og en god stemning. Der blev holdt golf aften den 24. september 2021, på Dragsholm golfbane hvor der deltog 25 personer, som havde en god aften hvor der blev hygget under spillet og under spisningen.

Den 26. november afholdte vi det årlige julebanko i Kirke Såby forsamlingshus hvor der deltog 36 voksne og 13 børn. Brian havde igen sørget for mange flotte gevinster, så der var mange der fik en flot gevinst med hjem. Der skal lyde en stor tak til Leif Skovgård for hjælpen med golf og til Brian for det store arbejde med julebanko

Mvh.

Lars Pedersen

 

 

Ingen ønskede ordet til beretning(erne)

 

5.   Kassereren forlægger det reviderende regnskab.

Steen gennemgik nøgletallene fra regnskabet der viste et overskud på omkring kr. 27.000 hvor budgettet var et overskud på kr. 11.000 - må siges at være tæt på.

Ingen havde spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt med akklamation.

 

 1. Indkomne forslag.

Jan Priess fremlagde bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer og begrundede disse.

 

Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer (foreslået af Holbæk kommune)

 

§ 2. Hjemsted

Vestsjællands Fodbolddommerklubs hjemsted er den by, hvor formanden har bopæl. 

Stk. 2. Foreningen dækker følgende kommuner: Ringsted, Sorø, Slagelse, Lejre, Kalundborg, Odsherred og Holbæk

§ 3. Formål

At varetage medlemmernes interesser overfor DFU-Sjælland, DFU, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund, DBU-Sjælland og DBU samt idrætsforeninger eller andre, hvor et medlem kan have sit virke som fodbolddommer eller andre opgaver. At udbrede kendskabet til fodbold­loven og fortolkningen af denne, samt at virke for samar­bejde medlemmerne imellem.

ændres til:

§ 3. Formål

At varetage medlemmernes interesser overfor Danske Fodbolddommere (DFU), DGI, Dansk Firmaidræt, DBU-Sjælland og DBU samt idrætsforeninger eller andre, hvor et medlem kan have sit virke som fodbolddommer eller andre opgaver. At udbrede kendskabet til fodbold­loven og fortolkningen af denne, samt at virke for samar­bejde medlemmerne imellem.

                § 12. Tegningsregler og hæftelse

Stk.1. Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

Stk.2. Foreningen hæfter kun med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Vedtægterne er ændret på general forsamlingen den 26 januar 2022.

 

Vedtægstændringerne blev enstemmigt vedtaget

 

7.   Fastsættelse af kontingent.

Forslag om uændret kontingent blev enstemmigt vedtaget.

 

Kontingent for 2022.

Tal i parentes er 2021 tal

 

Ds/Div                          400 kr. (400)

Sj.                                 400 kr. (400)

S.I                                 400 kr. (400)

S.II                               400 kr. (400)

S.III                              400 kr. (400)

S.4 +5                           400 kr. (400)

Ungdom                       300 kr. (300)

Passive                         200 kr. (200)

 

Kasserer Steen Jensen 25.01.2022

 

8.   Godkendelse af budget.

Steen fremlagde et budget der, i store træk, var som 2021 var realiseret og derved vil give et overskud på kr. 26.000

 

Budgetforslaget blev vedtaget som det var forelagt.

 

9.             Valg af:

a. Valg af kasserer for 2 år (lige år).

    Per Svendson foreslog, på bestyrelsens vegne, genvalg af Steen Jensen

    Steen blev valgt med akklamation

b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år (lige år).

    Per Svendson foreslog, på bestyrelsens vegne, genvalg af Jan Priess

    Jan blev valgt med akklamation

c. Valg af bestyrelsesmedlem for 1år (ulige år).

    Per Svendson foreslog, på bestyrelsens vegne, nyvalg af Torben Olsen

    Torben blev valgt med akklamation

 

 

10.           Valg af

a.   1. suppleant for 2 år (lige år)

      Per Svendson foreslog, på bestyrelsens vegne, Jan Lukassen Jørgensen

      Jan Lukassen Jørgensen blev valgt med akklamation

 

11.           Valg af

Revisor for 2 år (lige år).

Per Svendson foreslog, på bestyrelsens vegne, Flemming Peter Lund

Flemming Peter Lund blev valgt med akklamation

 

 1. Valg af revisorsuppleant for ét år.

Per Svendson foreslog, på bestyrelsens vegne, Michael Baunsgård

Michael Baunsgård blev valgt med akklamation

 

13.           Pokal og udnævnelser.

Da det er så kort tid siden at vi sidst holdt generalforsamling, beholder pokalmodtagerne Deres pokaler i 2022, så ingen nye i denne omgang

 

                     

                      Nyt æresmedlem i VFK:

 

                 Så har vi en speciel person som vi gerne vil fremhæve:

 

                 Kom i VFKs bestyrelse i 2012

 

Han har altid taget tørnen og taget de grimme møder når formand eller næstformand var forhindrede

                

Har sørget godt for at nye dommere fik hjælp i starten

 

                 Vi vil derfor gerne udnævne et nyt

   

ÆRESMEDLEM i VFK,

 

                 og ingen er vel i tvivl om, at der her er tale om:

 

Hans Andersen.

 

 

14              Evt.

 

Steen delte vin ud til de runde fødselsdage fra 2021

 

Hans Andersen takkede bestyrelsen for samarbejdet gennem årene og for udnævnelsen til ætresmedlem

 

Per Svendson takkede dirigenten for veludført arbejde.

 

Per udråbte et trefoldigt leve for foreningen.

 

Dirigent: Brian Qvist

 

Referent: Jan Priess