VFK - Vestsjællands fodbolddommerklub

 • Referat af generalforsamling 2021

  Referat af generalforsamling 2021

  Læs mere...
 • Nyt DFU

  Ny DFU bestyrelse

  Læs mere...
 • Medlemslisten er opdateret

  Check venligst dine oplysninger.

  Læs mere...

Code Of Conduct (DFU)

Januar 2015

Danske Fodbolddommere

CODE OF CONDU CT

 

Indhold

 

Forord...................................................................................................................... 3

 

Introduktion.............................................................................................................. 4

 

Hvad er Code of Conduct?..................................................................................... 4

 

Hvorfor har Danske Fodbold dommere brug for et Code of Conduct?................. 4

 

Hvem gælder Code of Conduct for?...................................................................... 4

 

Code of Conduct erstatter ikke personligt ansvar eller sund fornuft...................... 5

 

Hvem kan man kontakte?....................................................................................... 5

 

Sådan anmeldes et brud på Code of Conduct........................................................ 5

 

Overtrædelser og sanktioner .................................................................................. 5

 

Anden ansættelse og bestyrelsesposter.................................................................. 5

 

Ti centrale principper for adf ærd og opførsel for medlemmer af "DFU-fam ilien" 6

Side 2 af 7

 Forord

 

Kære medlemm er

Hver eneste d ag arbejder vi alle hårdt for at sikre, at Danske Fodbolddomme re bevarer succesen, og vi spiller alle en vigtig rolle i, at forme og bevare Danske Fodbolddommeres image og omdømme.

Det er ikke k un vigtigt, hvad vi gør, men også hvordan vi håndterer de udfordringer, som er med til at give os succes.

At skabe, være og udvikle Danske Fodbolddommere kræver, at vi yder vores bedste i alt, hvad vi foretager os. Ikke alene skal vi skabe fremragende relationer til alle der interesserer sig for fodbold, vi skal også stræbe efter at vedligeholde disse, og sørge for, at Danske Fodbolddommere altid er på landkortet.

Danske Fodbolddommeres Code of Conduct skal hjælpe os alle til at være bevidste om konstant at beskytte vores integritet og omdømme.

Dette Code of Conduct vil understøtte, at alle får en bedre forståelse for, h vad vi kan og skal gøre for at opnå vores mål for adfærd og fre mtoning. Derfor beder jeg jer om, at læse det omhyggeligt igennem.

Per Buttenschøn

 

Formand

Side 3 af 7

 Introduktion

 

Hvad er Code of Conduct?

 

Code of Conduct er et regelsæt for etisk adfærd. Det fastsætter stan darder på forskellige områder, som alle i "DFU-familien" skal følge for, at opretholde Danske Fodbol ddommeres omdømme som en organisation med høj integritet og troværdighed. I den henseende angiver det ty deligt, hvad der forventes af meda rbejdere og personer, der handler på veg ne af Danske Fodbolddommere. Med dette i tankerne angiver Danske Fodbolddommeres Code of Conduct også tydelige standarder for, hvad der er acceptabel adfærd fra medlemmer og personer, der handler på vegne af Danske Fodbolddommere.

 

Hvorfor har Danske Fo dbolddommere brug for et Code of Conduct?

 

Danske Fodbolddommere har den største respekt for alle med inter esse for fodboldspillet. Derfor e r det også nødvendigt, at vi udviser respekt ved at beskytte vores integ ritet og omdømme. Det gør det meget vig tigt, at alle forstår bestemmelserne i vores adfærdsregler og efterlever dem.

 

Danske Fodbolddommere er en interesseorganisation, med medlemmer fra mange forskellige steder i landet, med forskellige religiøse overbevisninger, politiske standpunkter og indgangsvinkler til fodboldverdenen. Dette kr æver et fælles aftalt etisk kodeks og stand ard.

 

Code of Conduct anviser, hvordan "DFU-familien" skal opføre sig i problematiske situationer, f or at sikre den nødvendige beskyttelse af Danske Fodbolddommeres integritet og omdømme. Endvidere hjælper Code of Conduct medlemm erne i moralske dilemmaer, hvor der er behov for støtte og afklaring. Det angiver dermed også rammerne for skønsmæssige beslutninger .

 

Hvem gælder Code of Conduct for?

 

Adfærdskodekset gælder f or alle medlemmer af Danske Fodbolddommere "DFU-familien", nemlig:

 

Medlemmer af Danske Fodbolddommere, herunder alle bestyrelsesmedlem mer, udvalgsmedlemmer, dommere og linjedommere, udviklere, revisorer, æresmedlemmer, undervisere og andre personer med ansvar for administrative anliggender hos Danske Fodb olddommere.

Side 4 af 7

 Code of Conduct ersta tter ikke personligt ansvar eller sund fornuft

 

Code of Conduct angiver st andarder og tjener som et værktøj for medlemmerne til at forstå Danske Fodbolddommeres politikker. M en selvom nogle situationer ikke er dækket af Code of Conduct, fritager det ikke medlemmerne for ans varet for deres handlinger. Hvis et medlem står i et dilemma, der ikke specifikt er beskrevet i Code of Conduct, opfo rdres han/hun på det kraftigste til at følge disse trin for at tage beslutning om, hvad der skal gøres.

 

Hvem kan man kontak te?

 

Hvis et medlem er i tvivl o m, hvad der er det rigtige at gøre, skal de rådføre sig med bestyrelsen for den dommerklub man er medlem af. Personer* som ikke er medl em af en dommerklub, rådfører sig med Danske Fodbolddommeres bestyrelse.

 

Sådan anmeldes et brud på Code of Conduct

 

Medlemmerne opfordres på det kraftigste til at reagere med det sam me, når de oplever en situation, der er i strid med Code of Conduct. Medlemmerne bør påpege brud på Code of Conduct til en person, d er har autoritet til at håndtere sagen. Det vil sige den relevante dommerkl ubs bestyrelse.

 

Overtrædelser og sanktioner

 

Overtrædelse af Code of C onduct kan resultere i disciplinære foranstaltninger, herunder eksklusion fra Danske Fodbolddommere. Dette vil dog altid ske i samarbej de med den dommerklub personen er m edlem af, og for personer*, der ikke har tilhørsforhold til en dommerklub, har bestyrelsen dette mandat.

 

Anden ansættelse og bestyrelsesposter

 

Professionelt engagement i virksomheder/organisationer uden for Danske Fodbolddommere kan udgøre en interessekonflikt. Hvis du har pla ner om at blive bestyrelsesformand i en virksomhed/organisation, hvis forretning /formål på en eller anden måde er knyttet til Danske Fodbolddomm ere, skal du på forhånd have godkendelse af bestyrelsen i din lokalunio n. Øvrige situationer, behandler bestyrelsen i Danske Fodbolddommere. Dette sker for at sikre, at der ikke kan opstå en interessekonflikt.

* dvs. personer som DFU har ansat.

Side 5 af 7

 Ti centrale principper for adfærd og opførsel for medlem mer af "DFU-familien"

 

Som medlem af "DFU-familien", skal vi til enhver tid agere i overensstem melse medfølgende principper:

 

Integritet og etisk adfærd

 

Alle opfører sig etisk korre kt og handler altid med øje for Danske Fodbolddommeres integritet i enhver situation, og særligt i situatio ner der har direkte betydning for D anske Fodbolddommeres og dets mål.

 

Respekt og værdighed

 

Vi behandler alle med respekt, og beskytter den personligeværdighed for ethvert menneske.

 

Nul tolerance over for disk rimination og chikane

 

Vi anerkender en mangfold ig kultur. Der må ikke ske forskelsbehandling på grund af race, etnicitet, oprindelse, hudfarve, nationalitet, religion, alder, køn, sprog, fysisk udseende, seksuel orientering eller politisk overbevisning eller engagement, ligesom der ikke må ske nogen form for verbal eller fysisk chikane b aseret på nogen af de ovennævnte eller andre usaglige kriterier.

 

Fair-play

 

Vi tror på vigtigheden af fair-play på alle tidspunkter i alle vore handlinger og beslutninger.

 

Overholdelse af love og regler

 

Vi overholder alle fodbolde ns gældende love og overholder Danske Fodbolddommeres og evt. samarbejdsparters anerkendte interne re gler og bestemmelser, herunder re spekterer samarbejdsparternes og andre involveredes interesser.

 

Undgåelse af interessekonflikter

 

Vi handler altid i den bedste interesse for Danske Fodbolddommere og dets målsætninger. Det er d et personlige ansvar for hvert medlem af "DFU-familien", at undgå e nhver interessekonflikt.

 

Social ansvarlighed

 

Vi er forpligtet til at tage vo res sociale ansvar alvorligt. Vi ønsker at bidrage til en positiv social forandring gennem fodbold, og har til fo rmål at minimere negative virkninger og inden for vores indflydelsesomr åde.

Side 6 af 7

Bekæmpelse af doping

 

Vi ønsker at spille en pionerrolle i kampen mod doping i sporten. Vi er strengt imod doping, og det accepteres ikke i "DFU-familien".

 

Nul tolerance over for bestikkelse og korruption

 

Vi forkaster og fordømmer alle former for bestikkelse og korruption.

 

Ingen væddemål eller matchfixing

 

Vi deltager ikke i væddemå l i forbindelse med fodboldkampe hvor vi selv medvirker eller potentielt kan medvirke, og tolererer ikke nogen form for manipulation eller ulovlig påvirkning af kampresultater.

Side 7 af 7