VFK - Vestsjællands fodbolddommerklub

 • Referat af generalforsamling 2021

  Referat af generalforsamling 2021

  Læs mere...
 • Nyt DFU

  Ny DFU bestyrelse

  Læs mere...
 • Medlemslisten er opdateret

  Check venligst dine oplysninger.

  Læs mere...

Inderegler små mål

Lovgrundlaget for indefodbold er Fodbold-loven udgivet af The Board (2013/2014-udgaven) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgen-de paragraffer. 

§ 1.  Banen.

Banen og dens indretning skal være som følger:

Dimension:

Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter).

Afmærkning:

Af håndboldbanens afmærkninger anvendes:

 1. Midterlinien.
 2. Målfeltet, der afgrænses af den fuldt op-trukne linie, som målfelt og straffesparks-felt (kaldet straffesparksfeltet).
 3. Straffekastliniens midte som straffesparks­mærke.
 4. Den stiplede 3-meter linie, som afstandsli­nie m.v.
 5. Målene.

Banen er uden for målstængerne omgivet af en bande, der er 1 meter høj.

Målstængerne, der har samme bredde som bandens højde, betragtes sammen med overliggeren som bande.

Banens normale hjørner er afgørende for, om bolden er gået til indkast eller målspark/hjørnekast, selv om banen har "skrå hjørner".

§ 2. Bolden.

Jfr. Fodboldloven og turneringsreglementet.

§ 3. Spillernes antal.

Et hold består af 4 spillere plus indtil 3 udskift­ningsspillere.

En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 3 spillere.

På et hold findes ingen egentlig målmand, idet ingen spiller forsætligt må spille bolden med hånd eller arm.

Udskiftning skal foregå fra det af turne­ringsle­delsen anviste sted, og kan finde sted når som helst.

Medens bolden er i spil, må en "ny" spiller ikke betræde banen, før den "udskiftede" spiller helt har forladt denne.

Ved forkert udskiftning reduceres holdet med 1 spiller.

En spiller kan udvises:

 1. Uden brug af kort (er udelukket til næste scoring - kan herefter genindtræde eller erstattes af en anden spiller).
 2. Med brug af gult kort (er udelukket for resten af kampen - kan erstattes af en anden spiller efter scoring).
 3. Med brug af rødt kort (er udelukket for resten af kampen og holdets resterende kampe samme dag - kan erstattes af en anden spiller i de resterende kampe).

Ved stævner, hvor der er et disciplinærudvalg tilstede, fastsætter dette karantænens læng­de ved "rødt kort". 

Hvis et hold har fået alle spillere udvist, får modspillerne lov til at score indenfor 10 sek. Spillet genoptages ved, at dommeren lader bolden falde på banens midte.

Scores der, kan udviste spillere genindtræde eller erstattes, som efter andre scoringer.

Scores der ikke, standses spillet, og udviste spillere kan genindtræde eller erstattes som efter en scoring, hvorefter dommeren lader bolden falde på banens midte.

§ 4. Spillernes udstyr.

Gummisko (ikke afsmittende) skal benyttes.

Benskinner er ikke obligatoriske. 

Turneringsledelsen fastsætter hvilket hold, der skal skifte i tilfælde af trøjelighed.

§ 5. Dommeren.

Dommerens trøjefarve er sort.

Det kan ikke forlanges, at spillerne skal skifte trøjer, hvis dommeren bruger anden farve end sort.

§ 6. Linjedommere.

Anvendes ikke.

§ 7. Spilletid.

Spilletiden fastsættes af turneringsledelsen og kan afvikles med såvel 1 som 2 halvlege.

§ 8. Spillets igangsættelse.

Begyndelsessparket er retningsfrit.
Spillerne på det hold, der ikke giver bolden op, skal være mindst 3 meter fra bolden, indtil den er i spil. Ved begyndelsessparket efter en scoring må det hold der ikke giver bolden op befinde sig på begge banehalvdele.

Derefter må der være max. 3 spillere på egen banehalvdel.

Turneringsledelsen fastsætter hvilket hold, der skal give bolden op.

Standser dommeren spillet som følge af spilleruheld eller andet spillet uvedkommen-de, genoptages spillet med et frispark - fair play-frispark - til det hold, som dommeren vurderer sandsynligvis ville være i bold-besiddelse, såfremt den pågældende - spillet uvedkommende - situation ikke var opstået.
Genoptagelsen sker, hvor bolden var på standsningstidspunktet, jfr. dog §§ 12 og 13.

Der kan ikke scores direkte på begyndelses-sparket og fair play-frisparket, men hvis bolden rammer banden og derfra går i mål, godkendes scoringen.

§ 9. Bolden i og ude af spil.

Jfr. Fodboldloven.

§ 10. Betingelserne for scoring af mål.

Jfr. Fodboldloven.

§ 11. Offside.

Reglen anvendes ikke.

§ 12. Utilladelig spillemåde.

En spiller straffes med direkte frispark og udvisning, såfremt han begår en af følgende forseelser:

 1. En af de i Fodboldloven, § 12, nævn­te forseelser, der medfører direkte eller indirekte frispark.

Kun lettere - ikke glidende - tacklinger og lettere kontakt i forbindelse med angreb med skulderen er tilladt.

 1. Er årsag til kraftigt sammenstød med en modspiller.
 2. Opnår en fordel ved forsætligt at være 4. spiller på egen banehalv­del, når bolden er i spil.
 3. Opnår en fordel ved forsætligt at holde i ban­den.
 4. Udskifter ulovligt.
 5. Forsætligt sinker spillet, ikke forsøger at tilspille sig målchancer eller undlader at udnytte disse (medfører ikke udvisning).
 6. Spiller bolden i loftet, rammer lamper, bjælker eller lign. over banen (medfører ikke udvisning).
 7. Ved straffespark igen spiller bolden før den er rørt af en anden spiller. Ved begyn-delsesspark, frispark, indkast, målspark  og hjørnekast igen spiller bol­den, før den er rørt af en anden spiller eller banden (medfører ikke udvisning).

Sker forseelsen i eget straffesparksfelt, skal der døm­mes straffespark, såfremt forseelsen er begå­et mod en modspiller, eller bolden spilles forsætligt med hånd eller arm.

Øvrige forseelser i eget straffesparksfelt straffes med et frispark fra det punkt på den stiplede 3-meter linie, der er nærmest det sted, hvor forseelsen blev begået.

Forud for en mulig kendelse, jf. stk. 1, nr. 6, skal dommeren normalt varsle denne ved at strække en arm i vejret.

Gult og rødt kort anvendes efter reglerne i Fodboldloven, § 12, idet der dog ved berøvel­se af mål eller oplagt scoring­smulighed kun anvendes gult kort.

Spilles bolden med forsæt ud af banen, i loftet, mod lamper, bjælker eller lignende over banen for at sinke spillet, anses dette for usportslig opførsel.

§ 13. Frispark.

Der findes kun direkte frispark.

Et frispark til det angribende hold inden for den stiplede 3-meter linie tages fra det punkt på den stiplede linie, der er nærmest det sted, hvor forseelsen blev begået.

Ved frispark skal modspillerne være mindst 3 meter fra bolden.

 

Ved frispark i eget straffesparksfelt, skal modspillerne dog være uden for den stiplede 3-meter linie.

§ 14. Straffespark.

Med undtagelse af den spiller, der vogter målet, og den spiller, der tager straffesparket, skal øvrige spillere være mindst 3 meter fra straffesparksmærket og uden for den stiplede 3-meter linie.

Hvis spilleren, som vogter målet, bevæger sig fremad, før sparket er taget, og bolden ikke går i mål, skal sparket tages om, men spil­leren skal ikke udvises. Gentager det sig i omsparket, skal den spiller, der vogter målet, udvises.

§ 15. Indkast.

Kasteren skal være placeret indenfor banden, således at mindst en fod er i umiddelbar nærhed af denne.

Kasteren kan ikke benytte den sidebande, hvorfra kastet udføres, som "medspiller" og derved igen spille bolden.

Der kan ikke scores direkte på indkast, men hvis bolden rammer banden og derfra går i mål, godkendes scoringen.

§ 16. Målspark.

Ved målspark skal modspillerne være uden for den stiplede 3-meter linie.

§ 17. Hjørnekast.

Hjørnekast udføres som indkast.

Kasteren kan ikke benytte den ende- og sidebande, hvorfra kastet udføres, som "med­spiller" og derved igen spille bolden.

Der kan ikke scores direkte på hjørnekast, heller ikke via den ende- eller sidebande, hvorfra kastet udføres.

Ved forkert udført kast tilkendes modspillerne et indkast.

Særregler gældende for U-10, U-11 og U-12:

 • Alle spillere må færdes over hele banen.
 • Der udvises kun, såfremt gult eller rødt kort skal anvendes.

Særreglerne er ikke gældende i U-12 kampe arrangeret af DGI.

Særregler gældende for U-9 og yngre årgange:

 • Der må pr. hold være op til 5 spillere på banen samtidigt, såfremt turneringsreglemen-tet tillader det.
 • Alle spillere må færdes over hele banen.
 • Én af spillerne skal være målmand.
 • Han må når som helst udskiftes med en anden målmand (blandt udskiftnings-spillerne).
 • Målmanden må spille/røre bolden med hænderne i eget straffesparksfelt.
 • Det gælder også, når en medspiller spiller bolden til ham, eller han selv spiller den mod banden og får den retur, samt i tilfælde hvor bolden er frigjort til spil.
 • 6. sekunders reglen er ikke gældende.
 • Når målmanden holder/har holdt bolden, må han ikke spille den direkte over midterlinien. Bolden skal forinden have rørt gulv, bande eller en anden spiller udenfor eget straffesparksfelt.
 • Eventuel forseelse straffes med et frispark, der hvor bolden passerer midterlinien.
 • Målspark og frispark i eget straffesparksfelt er gyldigt taget, selvom bolden ikke sparkes direkte ud af straffesparksfeltet.
 • Målmanden må udføre målspark eller frispark i straffesparksfeltet som spark eller kast, og han må herefter samle bolden op igen, før den er rørt af en anden spiller. 
 • Der udvises kun, såfremt gult eller rødt kort skal anvendes