VEDTÆGTER

Vedtægter for Vestsjællands Fodbolddommerklub


 • 1. Navn

  Klubbens navn er Vestsjællands Fodbolddommerklub (VFK). Klubben er stiftet den 23. februar 2007.

  Stk. 2. Klubben er medlem af Danske Fodbolddommere (DFU).

 • 2. Hjemsted

  Vestsjællands Fodbolddommerklubs hjemsted er den by, hvor formanden har bopæl. 

  § 3. Formål

  At varetage medlemmernes interesser overfor Danske Fodbolddommere (DFU), DGI, Dansk Firmaidrætsforbund, DBU-Sjælland og DBU samt idrætsforeninger eller andre, hvor et medlem kan have sit virke som fodbolddommer eller andre opgaver. At udbrede kendskabet til fodbold­loven og fortolkningen af denne, samt at virke for samar­bejde medlemmerne imellem.

  § 4. Medlemmer

  Enhver fodbolddommer kan optages som aktivt medlem, og som passiv optages enhver, der fremsætter begæring herom, hvis disse efter ansøgning godkendes af VFKs bestyrelse. Et evt. afslag på medlemskab, kan ankes til næstkommende generalforsamling hvis beslutning er endelig.
 • 5. Ind- og udmeldelse

  Ind- og udmeldelse sker ved kassereren. Udmeldelse skal dog ske skriftligt.

  Stk. 2. Indmeldelse efter tidligere at have været medlem af en anden fodbolddommerklub kræver, at den pågæl­dende har afviklet sit forhold til den pågældende klub. Dette dokumenteres via Danske Fodbolddommere (DFU) flyttebevis.

  Stk. 3. Når et medlem er kommet i kontingentrestance udover én måned fra sidste indbetalingsdato eller har pådraget sig anden gæld til klubben, som ikke er betalt inden sidste frist fra kassereren, kan medlemmet slettes uden yderligere varsel. Dette fritager dog ikke medlemmet for betalingsforpligtelse af skyldigt beløb. Det på grund af gæld til klubben slettede medlem må, for på ny at blive medlem betale sin gæld til klubben.

  § 6. Kontingent

  Bestyrelsen fastsætter aktive og passive medlemmers årlige kontingent, der indbetales senest den 20. januar samme år. Generalforsamlingen godkender eller ændrer dette kontingent. Evt. ændringer kan efteropkræves eller tilsendes efter generalforsamlingen.


  Stk. 2. Andre afgifter, der opkræves af VFK, udsendes med en betalingsfrist på mindst 14 dage. Er kontingentet eller andre af VFK opkrævede afgifter ikke betalt inden den fastsatte frist, udsendes der en opkrævning påført et af bestyrelsen fastsat restancegebyr. 

  Stk. 3. Er betalingen ikke sket senest 14 dage efter den nye frist, slettes vedkommende som medlem og kan kun blive optaget som medlem igen efter bestyrelsens godkendelse og mod betaling af hele restancen.

  § 7. Ledelse og arbejde

  Klubbens ledelse og forretninger varetages af en bestyrelse, der består af en formand, en kasserer samt 3 til 5 bestyrelses medlemmer.

  Stk. 2. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen for en toårig periode. Bestyrelsen vælges også for en toårig periode. Genvalg kan finde sted.

  Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med hensyn til ikke direkte valgte poster på først komne bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

  Stk. 4. Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens be­stem­melse, eller når mindst 3 øvrige medlemmer af bestyrelsen ønsker det. Næstformanden træder i formandens sted, hvis denne har forfald. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

  Stk. 5. Udtræder formanden eller kassereren af bestyrelsen i valgperioden, konstituerer bestyrelsen sig selv med ny formand (næstformand) eller kasserer, gældende indtil næste ordinære generalforsamling.

  Stk. 6. Det er bestyrelsens pligt at arbejde for dygtiggørelse af klubbens medlemmer ved afholdelse af instruktioner og kursusvirksomhed. Endvidere at udbrede kendskab til fodboldlove i idrætsforeninger eller andre, der ønsker klubbens hjælp til instruktion af fodboldspillere eller andre, der kan have interesse deri.

  Stk. 7. Klubbens bestyrelse kan nedsætte udvalg efter behov, og formændene for disse udvalg udpeges af bestyrelsen. Udvalgsformændene vælger selv øvrige medlemmer af udvalget.8. Generalforsamlingen

  Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

  Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

  Stk. 3. Følgende dagsorden skal benyttes ved ordinære ge­ne­ralforsamlinger (dagsorden kan dog udvides).
 1.          Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
 2.          Formandens beretning.
 3.          Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
 4.          Behandling af indkomne forslag.
 5.          Fastsættelse af kontingent.
 6.          Valg af:         
   • Formand (ulige år).
   • Kasserer (lige år).          
   • 3 til 5 bestyrelsesmedlemmer (fordelt på ulige og lige år).
  1.          Valg af suppleanter til bestyrelsen (én i ulige år og én i lige år).
  2.          Valg af revisor (én i ulige år og én i lige år).
  3.          Valg af revisorsuppleant for ét år.
  4.          Eventuelt.


  Stk. 4. Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig ved det fremmødte antal medlemmer.

  Stk. 5. Generalforsamlingens dirigent leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmåde.

  Stk. 6. Stemmeberettiget er ethvert fremmødt medlem, der ikke er i restance overfor klubben.

  Stk. 7. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

  Stk. 8. Personvalg sker ved skriftlig afstemning, hvis blot ét medlem fremsætter ønske herom.

  Stk. 9. Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlin­gen, skal indgives skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

  Stk. 10. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal undtagen spørgsmålet om klubbens ophævelse, jf. § 16 og vedtægtsændringer jf. § 18.

  Stk. 11. Medlemmer, der ikke er tilstede på generalforsamlingen, er valgbare, såfremt der foreligger skriftligt tilsagn til et medlem af bestyrelsen.

  § 9. Ekstraordinær generalforsamling

  Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet.

  Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandle de på dagsordenen anførte sager, og den skal indkaldes senest 3 uger efter, at begæring er fremsat.

  § 10. Regnskab

  Klubbens regnskabsår er kalenderåret. 

  Stk. 2. Det reviderede regnskab underskrives af revisorerne.

  § 11. Revision

  Revisionen består af to på den ordinære generalforsamling valgte medlemmer, der vælges for en toårig periode, men som afgår skiftevis. Genvalg kan finde sted.

  Stk. 2. Såfremt en revisor får forfald, indtræder revisorsuppleanten. Et bestyrelsesmedlem kan ikke være revisor.

  Stk. 3. Uanmeldt revision kan finde sted.

   

  • 12. Tegningsregler og hæftelse

  Stk.1. Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

  Stk.2. Foreningen hæfter kun med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

  § 13. Karantæne

  Bestyrelsen kan - når mindst, antallet af bestyrelsesmedlemmer minus 1, af bestyrelsen stemmer herfor – idømme et medlem karantæne. Karantænen kan højest udgøre 12 kalendermåneder, og kan ikke appelleres til nogen instans. Forinden, der idømmes karantæne, skal medlemmet dog have lejlighed til at fremføre sit forsvar.

  Stk. 2. Eventuelt møde herom dokumenteres ved skriftligt møderesumé. 

  Stk. 3. Klubben er forpligtet til at give Danske Fodbolddommere DFU meddelelse om eventuelle karantæner. 

  § 14. Eksklusion

  Bestyrelsen kan - når mindst, antallet af bestyrelsesmedlemmer minus 1, af bestyrelsen stemmer herfor - ekskludere et medlem, hvis medlemmet modarbejder dommerklubbens interesser eller ikke retter sig efter gældende regler og retningslinjer.

  Stk. 2. Forinden, der foretages eksklusion, skal medlemmet dog have lejlighed til at fremføre sit forsvar. Eventuelt møde herom dokumenteres ved skriftligt møderesumé.


  Stk. 3. Eksklusionen kan ankes til førstkommende ordinære generalforsamling, hvor afgørelsen træffes med almindeligt simpelt flertal. 

  Stk. 4. Eksklusionen er gældende indtil generalforsamlingen træffer anden afgørelse. Bestyrelsen kan dog - når mindst, antallet af bestyrelsesmedlemmer minus 1, af bestyrelsen stemmer herfor - genoptage et ekskluderet medlem, medmindre eksklusionen senere er godkendt på generalforsamlingen, jævnfør stk. 3.

  Stk. 5. Endeligt kan et medlem ekskluderes direkte af en generalforsamling, når det besluttes med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. Forslag om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen, og skal senest 10 dage før generalforsamlingen meddeles det pågældende medlem.

  Stk. 6. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, jævnfør stk. 5, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, hvor mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for genoptagelsen. 

  Stk. 7. Har generalforsamlingen, jævnfør stk. 3, godkendt den af bestyrelsen foretagne eksklusion kræves almindeligt simpelt flertal for genoptagelsen. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, jævnfør stk. 5 – eller, hvor eksklusionen er godkendt på en generalforsamling, jævnfør stk. 3 - kan anke sagen til Danske Fodbolddommere (DFU)’s ordensudvalg, men eksklusionen er gældende indtil Danske Fodbolddommere (DFU)’s ordensudvalg træffer anden beslutning.

  Stk. 8. Sager, der er behandlet af Danske Fodbolddommere (DFU)’s ordensudvalg, er endelige. 

  Stk. 9. Klubben er forpligtet til at give Danske Fodbolddommere (DFU) meddelelse om eksklusion af et medlem. 

  § 15. Udmærkelser

  Bestyrelsen kan hædre et medlem eller andre ved udnævnelse til æresmedlem.

  § 16. Ophævelse

  Ophævelse af klubben kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling, og kun når mindst 2/3 af klubbens medlemmer stemmer herfor.

  Stk. 2. Opnås intet resultat indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, der er beslutningsdygtig ved det fremmødte antal medlemmer, når mindst 2/3 af de frem­mødte stemmeberettigede stemmer herfor.

  Stk. 3. Ved ophævelse af klubben anvendes dennes aktiver efter den ekstraordinære generalforsamlings bestemmelser.

  § 17. Diverse

  Såfremt disse vedtægter ikke angiver nærmere retningslinier, træffes disse af bestyrelsen. Retningslinierne må ikke stride mod Danske Fodbolddommere (DFU)’s love.


  § 17. Vedtægtsændringer

  Ændringer af vedtægterne sker på generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

  Stk. 2. Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 23. februar 2007.

  • Vedtægterne er ændret på general forsamlingen den 29 januar 2009.
  • Vedtægterne er ændret på general forsamlingen den 26 januar 2011.
  • Vedtægterne er ændret på general forsamlingen den 25 januar 2012.
  • Vedtægterne er ændret på general forsamlingen den 30 januar 2013.
  • Vedtægterne er ændret på general forsamlingen den 29 januar 2014.
  • Vedtægterne er ændret på general forsamlingen den 27 januar 2016.
  • Vedtægterne er ændret på general forsamlingen den 26 januar 2022.